Årsmøte 2022: Tirsdag 18. januar kl. 19-22

Vi innkaller med dette til årsmøte i Lågendeltaets venner tirsdag 18. januar kl. 19 på Café Stasjonen. Hjertelig velkommen! 

Vil du delta fysisk ber vi deg si ifra til leder Torbjørn Dahl. Send en e-post til tordahl@online.no. 

Her er link for de som skal delta digitalt: https://zoom.us/j/98093832586

Tema for første del av møtet kl. 19.00-19.30
Finn Audun Grøndahl: Lågendeltaet naturreservat som Ramsarområde? 

Årsmøte ca. kl. 19.45
1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
2. Årsmelding 2021
3. Årsregnskap 2021
4. Handlingsplan - idédugnad: Hvor står vi, hvor går vi?
5. Valg av leder
6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
7. Valg av revisor
8. Fastsettelse av kontingent
9. Innkomne forslag

Velkommen!