Hvor står saken?

Dette er saken

Regjeringen velger å overkjøre naturen, og presser gjennom ny firefelts motorvei for 110 km/t i Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer.

Verneforskriften og vernegrensene for naturreservatet ble endret 20. juni 2023. Det skjedde i ekstraordinært Kongen i statsråd. Les regjeringens pressemelding.

Kort historikk 20222024

19. desember 2022 avslo Miljødirektoratet søknaden fra Nye Veier om dispensasjon til å bygge veien. Lovverket åpner ikke for å kunne gi dispensasjon til ødeleggelse av naturreservater for å bygge en vei som er ulønnsom og unødvendig.

– Det planlagte tiltaket er vurdert å ha svært negativ konsekvens for verneverdiene i Lågendeltaet. Det er mange våtmarksområder som er nedbygget i Norge, og derfor er det særlig viktig å ta vare på de vi har igjen, sa miljødirektør Ellen Hambro da avslaget ble gjort kjent.

10. februar 2023 inviterte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og finansminister Trygve Slagsvold Vedum Gudbrandsdalens ordførere til pressemøte på Biltema på Lillehammer. På møtet ble det kunngjort at regjeringen velger å endre verneforskriften for Lågendeltaet naturreservat slik at firefelts motorvei for 110 km/t kan bygges. Samme dag kom det en pressemelding fra klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Her sier han blant annet:

«Det skal vere ein svært høg terskel for å tillate inngrep i verneområde. I dette tilfellet meiner regjeringa samla sett at dette er den beste løysinga når ein ser alle omsyn samla. Med regjeringa si avgjerd får Lillehammer-samfunnet ei betre løysing for lokal- og tungtrafikk. Eit område av naturreservatet som er viktig for fuglelivet får redusert belastning når vi flyttar store deler av trafikken til tunell langs Lågen og kryssar han ved eit område med mindre fugl. I tillegg skal vi verne erstatningsareal og finne nye tiltak for å redusere miljøulempene ved vegprosjektet samla sett.»

Dette er en retorikk også daværende Lillehammer-ordfører Ingunn Trosholmen tok i bruk etter Miljødirektoratets nei til dispensasjon. 

I 2023 startet vi to opprop mot ny utbygging i Lågendeltaet naturreservat. Underskriftene er sendt til regjeringen. Du kan fortsatt signere – les mer om oppropet på denne siden.  

I april 2023 inviterte vi til symposiet Hva er naturen verdt? om Lågendeltaet-saken og naturens rettsvern på Litteraturhuset i Oslo. Symposiet hadde fokus på forholdet mellom juss og politikk. Vi trakk fullt hus og svært viktige bidragsytere. Les om symposiet og se videoforedrag her!

Verneforskriften for Lågendeltaet naturreservert er altså endret slik at veien kan føres fram. 26. oktober 2023 klaget vi, sammen med Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, på utslippstillatelsen Statsforvalteren har gitt Nye Veier. Klagen fikk oppsettende virkning slik at anleggsarbeidet ikke kunne starte før klagen var ferdigbehandlet. 5. april mottok vi Miljødirektoratets klageavslag. Statsforvalterens utslippstillatelse opprettholdes, og anleggsarbeidet kan i praksis starte når som helst. Det er imidlertid uvisst om det er behov for en ny reguleringsplan for strekningen. I så fall må denne vedtas av kommunestyret i Lillehammer innen anleggsarbeidet kan starte.

14. desember mottok regjeringen vår begjæring om omgjøring av vedtak av 20. juni 2023 om endring av verneforskriften for Lågendeltaet naturreservat. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom signerte også begjæringen. 26. februar 2024 fikk vi Klima- og miljødepartementets avslag på begjæringen.

Hvorfor har Lågendeltaet lovens strengeste vern?

Lågendeltaet ble vernet i 1990. Verneforskriftens formålsparagraf sier:

Formålet med fredningen er å bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, særlig av hensyn til trekkende, hekkende og overvintrende vannfugl.

Området er altså vernet på grunn av sin status som viktig og spesielt våtmarksområde.

Hva mener Lågendeltaets venner?

Lågendeltaets venner er sterkt uenige i regjeringens konklusjon om at den vedtatte veiløsningen er den beste løsningen når man ser alle hensyn samlet. Lokale politikere har klart å skape et bilde av at den nye veien vil avlaste det sårbare fuglelivet ved eksisterende E6-kryssing gjennom Lågendeltaet. Vi mener dette er en svært snever framstilling av de helhetlige verdiene i naturreservatet. En firefelts motorvei for 110 km/t vil aldri være bra for miljøet. Å hevde at en gigantisk motorveiutbygging vil være en fordel for naturreservatet, er grønnvasking. Lågendeltaets venner mener at E6 bør gå i eksisterende trasé, med eventuelle utbedringer og god støy- og støvskjerming for beboere og natur.

Hva gjør vi og hva skjer akkurat nå?

Vi har et nært samarbeid med Naturvernforbundet nasjonalt, Naturvernforbundet i Innlandet, Naturvernforbundet i Lillehammer og Øyer og Natur og Ungdom. Extinction Rebellion (XR) er også engasjert i saken. Vi opplever en stor og gledelig interesse for saken. Mange vil bidra dersom det blir ulike typer aksjoner i forbindelse med byggestart.

Mange organisasjoner og enkeltpersoner har etterspurt demonstrasjoner og aksjoner. Natur og Ungdom har hatt markeringer i Oslo, og XR markerer saken ved Slottet og ved Klima- og miljødepartementet hver eneste uke. Dette er vi svært takknemlige for! Ta kontakt med XR hvis du ønsker å være med på de ukentlige markeringene. 

På Lillehammer har vi på nyåret 2024 gjennomført to støyaksjoner med motorveidur og hørselsvern utenfor Nye Veiers kontor og to feltaksjoner for å stoppe traséforberedende hogst i Hovemoen. Det vil bli flere markeringer og aksjoner på Lillehammer. Vil du stå på vår aksjonsliste slik at vi kan kontakte deg når vi planlegger aksjoner eller markeringer? Klikk her for å komme til registreringsskjema!

Vi jobber overfor nasjonale og internasjonale medier og våre politiske kontakter for å sørge for at saken ikke forsvinner i skyggene. Vi undersøker også muligheter for å forfølge denne og lignende saker juridisk. Er du engasjert i en sak som rammer våtmark og/eller vernet område et annet sted i landet? Ta gjerne kontakt slik at vi kan dele erfaringer!

Hjertelig takk for all støtte! Følg med på denne nettsiden og vår Facebook-gruppe hvis du vil holde deg oppdatert.