Hvor står saken?

Dette er saken

Regjeringen velger å overkjøre naturen, og presser gjennom ny firefelts motorvei for 110 km/t i Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer.

Verneforskriften og vernegrensene for naturreservatet ble endret 20. juni 2023. Det skjedde i ekstraordinært Kongen i statsråd. Les regjeringens pressemelding.

Historikk

10. februar 2023 inviterte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og finansminister Trygve Slagsvold Vedum Gudbrandsdalens ordførere til pressemøte på Biltema på Lillehammer. På møtet ble det kunngjort at regjeringen velger å endre verneforskriften for Lågendeltaet naturreservat slik at firefelts motorvei for 110 km/t kan bygges. Samme dag kom det en pressemelding fra klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Her sier han blant annet:

«Det skal vere ein svært høg terskel for å tillate inngrep i verneområde. I dette tilfellet meiner Regjeringa samla sett at dette er den beste løysinga når ein ser alle omsyn samla. Med regjeringa si avgjerd får Lillehammer-samfunnet ei betre løysing for lokal- og tungtrafikk. Eit område av naturreservatet som er viktig for fuglelivet får redusert belastning når vi flyttar store deler av trafikken til tunell langs Lågen og kryssar han ved eit område med mindre fugl. I tillegg skal vi verne erstatningsareal og finne nye tiltak for å redusere miljøulempene ved vegprosjektet samla sett.»

Før jul avslo Miljødirektoratet søknaden om dispensasjon til å bygge veien. Lovverket åpner ikke for å kunne gi dispensasjon til ødeleggelse av naturreservater for å bygge en vei som er ulønnsom og unødvendig.

– Det planlagte tiltaket er vurdert å ha svært negativ konsekvens for verneverdiene i Lågendeltaet. Det er mange våtmarksområder som er nedbygget i Norge, og derfor er det særlig viktig å ta vare på de vi har igjen, sa miljødirektør Ellen Hambro i sakens anledning.

Hvorfor har Lågendeltaet lovens strengeste vern?

Lågendeltaet ble vernet i 1990. Verneforskriftens formålsparagraf sier:

Formålet med fredningen er å bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, særlig av hensyn til trekkende, hekkende og overvintrende vannfugl.

Området er altså vernet på grunn av sin status som viktig og spesielt våtmarksområde.

Hva mener Lågendeltaets venner?

Lågendeltaets venner er sterkt uenige i regjeringens konklusjon om at den vedtatte veiløsningen er den beste løsningen når man ser alle hensyn samlet. Lokale politikere har klart å skape et bilde av at den nye veien vil avlaste det sårbare fuglelivet ved eksisterende E6-kryssing gjennom Lågendeltaet. Vi mener dette er en svært snever framstilling av de helhetlige verdiene i naturreservatet. En firefelts motorvei for 110 km/t vil aldri være bra for miljøet. Å hevde at en gigantisk motorveiutbygging vil være en fordel for naturreservatet, er grønnvasking. Lågendeltaets venner mener at E6 bør gå i eksisterende trasé, med eventuelle utbedringer og god støy- og støvskjerming for beboere og natur.

Hva gjør vi og hva skjer akkurat nå?

Vi har et nært samarbeid med Naturvernforbundet nasjonalt, Naturvernforbundet i Innlandet, Naturvernforbundet i Lillehammer og Øyer og Natur og Ungdom. Extinction Rebellion er også engasjert i saken. Vi opplever en stor og gledelig interesse for saken. Mange vil bidra dersom det blir ulike typer aksjoner i forbindelse med byggestart.

Mange organisasjoner og enkeltpersoner har etterspurt demonstrasjoner og aksjoner. Natur og Ungdom har allerede hatt markeringer i Oslo. Dersom du er i målgruppa – ta kontakt med Natur og Ungdom.

Det kan bli demonstrasjoner, markeringer og aksjoner i Lillehammer, uten at det finnes konkrete planer på nåværende tidspunkt.

Vi jobber ellers overfor nasjonale og internasjonale medier og våre politiske kontakter. 

Desember 2023:

Verneforskriften for Lågendeltaet naturreservert er endret slik at veien kan føres fram. 26. oktober 2023 klaget vi, sammen med Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, imidlertid på utslippstillatelsen Statsforvalteren har gitt Nye Veier. Klagen har fått oppsettende virkning slik at anleggsarbeidet ikke kan starte før klagen er ferdigbehandlet. Miljødirektoratet skal avgjøre klagen. Dette kan skje når som helst (per desember 2023). 

14. desember mottok regjeringen vår begjæring om omgjøring av vedtak av 20. juni 2023 om endring av verneforskriften for Lågendeltaet naturreservat. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har også signert begjæringen. 


Hjertelig takk for all støtte! Følg med på denne nettsiden og vår Facebook-gruppe hvis du vil holde deg oppdatert.