Tidslinje

23.01.1984: Ny E6 med Lillehammer bru på 543 m åpner, og «Midlertidig vernevedtak for Lågendeltaet naturreservat» vedtas av Lillehammer kommunestyre.

27.08.1990: Statsminister Gro Harlem Brundtland beklager utbygginga av Alta-Kautokeino-vassdraget: «Alta var unødvendig»!

12.10.1990: Vernevedtak for Lågendeltaet naturreservat fastsatt ved Kronprinsreg.res.

02.04.2003: Fire Frp-representanter foreslår i Stortinget å bygge sammenhengende firefelts motorvei klasse A mellom Oslo og Trondheim. Forslaget ble av ALLE andre partier karakterisert som «noe ingen har bedt om, useriøst, lureri, overdimensjonert, dyrt, ikke i samsvar med NTP, feil prioritering og uten realistisk finansiering». Her starter egentlig vår sak!

2013: Åpning av firefelts forbikjøringsfelt på E6 ved Øyer.

09.2013: Stortingsvalg hvor Frp styrker seg og får samferdselsministeren i Solberg-regjeringa, med løfte om mange firefelts motorveier med 130 km/t.

07.07.2014: Fylkesmann Kristin Hille Valla redder det verste vestsidealternativet (II-C-2) etter instruks fra statsråd Solvik-Olsen – uten formell saksbehandling (jamfør Vallas muntlige uttalelse på Naturvernforbundets landsmøte 23. april 2022). En saksbehandlingsfeil vil, ifølge Norges høyesterett, medføre ugyldighet for vedtaket dersom «det ikke er en helt fjerntliggende mulighet for at feilen har påvirket utfallet av saken», jamfør forvaltningsloven § 41.

05.2014: Statens vegvesen legger planprogram ut på høring, hvor utvidelse av dagens trasé ØST (II-A-2) med dimensjonering for 80 km/t er eneste aktuelle korridoralternativ mellom Øyresvika og Storhove. Løsningen innebar også støydemping pga. lavere fart, samt tunnel/miljølokk både gjennom Vingnes og forbi Busmoen. Vestsidealternativet med dimensjonering 110 km/t utelukkes som alternativ. Statens vegvesen er klokkeklare: «Statens vegvesen anbefaler å sile bort alle alternativer som går på vestsida av elva nordover fra Vingnes og krysser Lågen lenger nord».

30.10.2014: Kommunestyremøte behandler planprogrammet for E6-saken, med Gaasand, Rolstad og Hov til stede (disse ble senere erklært inhabile i saken).

04.05.2015: Nye Veier AS opprettes.

17.04.2015: Frps Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterer en oppstartsportefølje for Nye Veier AS på sju ferdig finansierte motorveiprosjekter med dimensjonering for 100 km/t, inkl. E6 forbi Lillehammer til Ensby. Pga. kravet om 100 km/t, måtte veien gå på vestsida, uansett innvendinger. Strekningen Moelv–Ensby var tidligere ikke prioritert i NTP for 2014–2023, og Nye Veier vurderer selv prosjektet som samfunnsøkonomisk ikke lønnsomt (-0,55 kr netto nytte per budsjettkrone).

2016: Frivillig stengning av Vingnesbrua for biltrafikk. Medfører økt biltrafikk på Lillehammer bru med ca. 2000 ÅDT.

2016: Åpning av firefelts forbikjøringsfelt på E6 nord for Biri.

26.09.2016: Kommunestyremøte i Lillehammer: Inhabile politikere (Rolstad, Ekeberg og Gratzer) var med i behandlingen hvor vestsida var nær ved å vrakes – slik at bare øst med 80 km/t hadde stått igjen.

11.10.2016: Nye Veiers Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen kommer til Formannskapet og truer med at Lillehammer ikke får noe veiprosjekt om de ikke velger vestalternativet.

09.05.2017: Kommunestyret samtykker i at Statens vegvesen gjennomfører den praktiske utleggingen av høring av kommunedelplan E6 Vingrom–Ensby (4. august til 15. september 2017). Rolstad og Ekeberg deltok i behandlinga selv om de skulle vært erklært inhabile.

22.06.2017: Fra GD: «Vegvesenet vil ha E6 i vest ved Lillehammer. Kommunestyret er provosert». Vegvesenet sier: «Når vi anbefaler vestalternativet er det fordi det samsvarer best på bestillingen vi har fått fra Samferdselsdepartementet: Planlegge en hovedfartsåre med fartsgrense 100 km/t». Altså et «pålegg» fra politisk hold, tross fagvurderingene Statens vegvesen tidligere har stått for.

17.11.2017: Fylkesmannen (v/ Kolbjørn Hoff) skriver til Ingunn Haavemoen at tillatelse til et evt. vestside-alternativ kun kan gis «dersom det ikke finnes andre mulige og realistiske alternativer».

20.11.2017: Nye Veier arrangerer møte med kommunestyrets gruppeledere hvor de blir bedt om å komme med ønsker om avbøtende kompensasjonstiltak som de vil ha for å godta vest – og vrake øst. Kravene er støyskjerming på Riselandet, Vingnes og Busmoen, støyskjerming mot friluftsområder i Vingnesvika og på Mosodden og ny adkomst til sentrum sørfra under bakken.

22.11.2017: Gruppemøter i alle partiene. Flertallet bestemmer seg for å støtte vestalternativet i kommunestyremøtet 30.11.

11.2017: Statsforvalteren krever for å godta vest: Adkomsttunnel til Lillehammer fra sør, og fjerning av luftstrekk og at linjer ved den nye brua ved Traaseth legges i kabel i brua. Statnett eier og er konsesjonshaver for kraftlinjer. Fylkesmannen har derfor ikke anledning til å kreve deres kabler fjernet.

30.11.2017: Kommunestyret bestemmer, etter trusler fra Statsforvalteren og Nye Veier, at det kun er trasévalg II-C-2 som skal bli lagt ut på 2. gangs høring. Rolstad, Ekeberg og Gaassand deltar i behandlinga selv om de burde vært erklært inhabile.

22.01.2018: Statens vegvesen legger fram forstudie om fjerning av høyspentlinjene til Statnett, hvor konklusjonen er at det blir for dyrt. Statens vegvesen og Statsforvalteren er enige om at det fortsatt må være luftstrekk.

15.02.2018: Planutvalgsmøte med vedtak om at østalternativet i praksis skrotes ved kun å legge vestalternativet ut på 2. gangs høring. Haavemoen blir erklært inhabil, men ikke Gratzer som også burde vært erklært inhabil.

20.02.2018: Formannskapsmøte hvor både Rolstad, Ekeberg og Gratzer plutselig blir erklært inhabile.

22.02.2018: GD skriver at kommunestyrerepresentant Hilde Hoven krever omstart av hele E6-behandlinga pga. «all uklarhet rundt habilitet».

22.02.2018: Kommunestyret i Lillehammer: Rolstad, Ekeberg og Gaassand blir nå også erklært inhabile i kommunedelplansaken. De hadde vært med i behandlinga av saken siden 2014.

23.03.2018: Hemmeligstemplet brev fra Nye Veier til Statens vegvesen hvor de instruerer Statens vegvesen om å fremme innsigelse mot adkomsttunnelen og støyskjerminga (men ikke kraftlinjene – for de vet at dette kravet er ulovlig).

18.06.2018: Meklingsmøte hvor tiltakshaver Nye Veier kan delta i mekling for vilkår for dispensasjon fra verneforskriften. Her strykes alle de avbøtende tiltakene som var forutsetninga for at politikerne og Statsforvalteren skulle la dem få vest, og i tillegg får de skriftlig dispensasjon til å bygge motorvei gjennom fredningsområdet. En forutsetning er fjerning av høyspentlinjene. Nye Veier skal bekoste fjerningen av Statnetts linjer.

21.06.2018: Kommunedelplan vedtatt, nesten uten avbøtende tiltak (som politikerne krevde for å godkjenne vestalternativet).

03.11.2020: NVE gjør i brev Statsforvalteren oppmerksom på at de ikke kan kreve luftkablene lagt i brua eller bakken.

26.03.2021: Først nå blir det opplyst at 815 000 FPM3 med potensielt syredannende leirskifer kan finnes i Vingnestunnelen.

18.04.2021: Lågendeltaets venner arrangerer åpent politikermøte i Kulturhuset Banken. Carl I. Hagen uttaler: « «Er det noe vi har nok av så er det natur».

06.2021: Regjeringen sier at totalkostnadene for strekningen er 17,41 mrd. kr. 

2022: Kravet fra Statsforvalteren om kabling i bru eller bakken er plutselig endret til at «Det må dokumenteres at det er avsatt nok arealer til framtidig kabling».

25.04.2022: Statsforvalteren gir dispensasjon fra verneforskriften.

19.12.2022: Miljødirektoratet opphever Statsforvalterens dispensasjon fra verneforskriften og stopper arbeidet med veien. Men de skriver samtidig: «Dersom regjeringen likevel vil tillate framføring av veien gjennom Lågendeltaet naturreservat, mener Mijødirektoratet dette bør skje ved endring av verneforskriften, slik det ble gjort i saken om oppføring av kraftledning gjennom Sørdalen naturreservat.»

2023: Nye Veiers rapport sier at byggekostnadene har økt til 17,9 mrd. kr pluss planlegging, bompengeadministrasjon og rentekostnader.

01.2023: Lillehammers ordfører Ingunn Trosholmen og regjeringen koker ihop en fortelling om at ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat er bedre for "folk, fugl og fisk". 

30.01.2023: Årsmøte i Lågendeltaet venner.

10.02.2023: Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet om å iverksette utredning og høring av forslag til endring av geografisk virkeområde for Lågendeltaet naturreservat.

10.02.2023: Biltema-møte med finansministeren, samferdselsministeren og flere av dalens ordførere: Hurra-stemning for veien. Lågendeltaets venner og Natur og Ungdom er til stede – uten å juble.

15.04.2023: Symposium arrangert på Litteraturhuset i Oslo: «Motorvei for natur? Naturens og menneskers rettsvern i Lågendeltaet naturreservat».

28.04.2023: Revidert søknad om utslippstillatelse for E6 Roterud–Storhove sendes fra Nye Veier til Statsforvalteren.

01.05.2023: Lågendeltaets venner markerer seg i 1. mai-toget i Lillehammer med egne banner, plakater, kamprop og en stor folkemengde.

01.05.2023: Høringsuttalelse til forslag om utgrensing av verneareal og endring av verneforskrift.

15.05.2023: Klage på kort høringsfrist for høring av Nye Veiers forslag til miljøforbedrende tiltak på strekningen E6 Moelv–Øyer.

22.05.2023: Miljødirektoratet sin tilråding om forskrifts- og grenseendring av Lågendeltaet naturreservat og vern av Rykkhustjønnin naturreservat.

22.05.2023: Markering gjennomføres utenfor Klima- og miljødepartementet sammen med Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og XR. Overlevering av underskriftslister til KLD.

20.06.2023: Vedtak om endring av forskrift om fredning av Lågendeltaet naturreservat, og forskrift om vern av Rykkhustjønnin naturreservat. («Tilrådningen omfatter 793 dekar nytt vern ved Rykkhustjønnin naturreservat og 27 dekar reduksjon i vernet areal i Lågendeltaet naturreservat».) Klima- og miljøminister Espen Barth Eide holder pressekonferanse hvor han kunngjør at forutsetningen for kryssing av Lågendeltaet er en rekke navngitte "miljøforbedrende" tiltak. (Disse har vi siden sett lite til.)

26.09.2023: Mottak av utredning fra Holth & Winge om naturmangfoldlovens rettslige rammer for endring av verneforskrifter.

05.10.2023: Statsforvalteren fatter vedtak om å gi utslippstillatelse til Nye Veier til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet, mudring og utfylling i Mjøsa og Lågen, samt gjenbruk av sprengstein fra Brøttumformasjonen i forbindelse med utbygging av ny E6 Roterud–Storhove.

26.10.2023: Lågendeltaets venner, Natur og Ungdom og Naturvernforbundet sender klage på Statsforvalterens vedtak om å gi utslippstillatelse til Nye Veier. Klagen handler bl.a. om bruk av sprengstein fra Vingnestunnelen til utfylling i Lågen, Mjøsa og på land.

09.11.203: Statsforvalteren gir klagerne medhold i at det er nødvendig med oppsettende virkning, og utsetter iverksettelsen av utslippstillatelsen inntil endelig klageavgjørelse.

15.11.2023: Statsforvalteren oversender vår klage på utslippstillatelsen til Miljødirektoratet.

11.12.2023: Brev sendt fra Statens Vegvesen om ekspropriasjon av deler av Haavemoen gård.

14.12.2023: Innsending av begjæring om omgjøring av vedtak om endring av forskrift om fredning av Lågendeltaet naturreservat, underskrevet av Naturvernforbundet i Innlandet, Naturvernforbundet i Lillehammer og Øyer, Naturvernforbundet nasjonalt, Natur og Ungdom og Lågendeltaets venner. 

04.01.2024: Støyaksjon utenfor Nye Veiers lokaler i Kirkegata, Lillehammer.

11.01.2024: Aksjon i Lågendeltaet: Stans av hogstmaskiner som forbereder traseen.

30.01.2024: Årsmøte i Lågendeltaets venner.

21.02.2024: Støyaksjon utenfor Nye Veiers lokaler i Kirkegata, Lillehammer.

26.02.2024: Svar med avslag fra Klima- og miljødepartementet på vår begjæring om omgjøring av vedtak om endring av forskrift om fredning av Lågendeltaet naturreservat.

04.03.2024: Styrevedtak om å kunne delta i sivil ulydighetsaksjoner som Lågendeltaets venner.

04.04.2024:  Vedtak fra Miljødirektoratet der vi ikke får medhold i klagen på Statsforvalterens utslippstillatelse gitt til Nye Veier.