Vedtekter for Lågendeltaets venner

Lågendeltaets venner ble stiftet på Lillehammer 28.03.2020.

§ 1 Navn

Foreningens navn er Lågendeltaets venner.

§ 2 Formål

Foreningens formål er å sikre vern av Lågendeltaet Naturreservat.

Foreningen vil arbeide for å stoppe planlagt bru over Lågendeltaet fra Traaseth til Hovemoen. Foreningen skal jobbe for at dispensasjon ikke blir gitt. Foreningen skal være partipolitisk uavhengig.

§ 3 Medlemskap

Enkeltpersoner og organisasjoner kan være medlemmer. Medlemmer som ønsker det, kan betale høyere kontingent enn fastsatt. Foreningens medlemmer har møte- og stemmerett på årsmøtet. Møtende enkeltmedlemmer og organisasjoner har én stemme hver.

§ 4 Medlemskontingent

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. Denne myndighet kan ved vedtak delegeres til styret.

§ 5 Styret

Foreningen ledes av et tverrpolitisk styre på minst 5 medlemmer og minst 3 varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv med leder, sekretær og kasserer. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 1 år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

§ 6 Årsmøtet

Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned og innkalles med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet er åpent, og betalende medlemmer har stemmerett. Forslag til saker til behandling på årsmøtet må være kommet til styret en uke i forveien.

Årsmøtets dagsorden er:

1. Årsmelding.

2. Regnskap og revisjonsberetning.

3. Fastsetting av kontingent.

4. Behandling av innsendte forslag.

5. Valg av styre og varamedlemmer.

6. Valg av revisor

§ 7 Årsmøtets myndighet

Årsmøtet avgjør alle saker, unntatt vedtektsendringer, med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de møtende medlemmer. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 1/5 av foreningens medlemmer krever det.

§ 8 Oppløsning

Oppløsning av foreningen skjer på årsmøtet og krever 3/4 flertall av de frammøtte med stemmerett. Foreningens kapital og øvrige eiendeler overføres ved oppløsning til Naturvernforbundet.

F1: Forslag til vedtekter vedtas med redaksjonelle endringer.

F2 : tillegg § 6, Årsmøtet er åpent, og betalende medlemmer har stemmerett.

F1 og F2 stemmes over sammen, enstemmig vedtatt.

Foto: Kristian Slaatsveen
Foto: Kristian Slaatsveen

Bever